KONSTYTUCJA OBYWATELSKA

Konstruktywne nieposłuszeństwo obywatelskie

Wybory jako giełda umów powierniczych

2012-04-18 07:29
  Artykuły 103-108 podrozdziału Konstytucji „Posłowie i Senatorowie”, a szczególnie art. 104 (którego przewrotnością zajmuję się od lat), każą ostatecznie o sobie mniemać, że są sprzeczne z Konstytucją RP. Niech się logicy i prawnicy głowią nad poprzednim zdaniem.   Dziś –...

Nieswój w nieswoim systemie

2011-10-06 08:01
  Co to za system, w którym trzeba się dopiero odnaleźć, i to pod warunkiem, że trafi się na życzliwych operatorów tego systemu?   Będzie kolejna gorzka notka.   Polskie Państwo (raczej Państwo zarządzające polskim Krajem i Ludnością) – to dla przeciętnego szaraka (nie)solidny ...

Polityczna ulotka agitacyjna

2011-09-30 08:06
  Oczywiście, że pójdę głosować! To mój obywatelski obowiązek! Ale zagłosuję pod warunkiem, że będę traktowany jak obywatel. Czyli będę miał obywatelski, a nie „możesz mi naskoczyć” wpływ na to, co się dzieje z publicznymi sprawami w okresach między wyborami. Oraz znajdę kandydata, który...

Miejsce obywatela w przestrzeni publicznej

2011-09-12 22:14
  Najpierw szybciutko podefiniujmy: A.     Przestrzeń publiczną podzielmy na gospodarczą, kulturową i polityczną: w pierwszej chodzi o dochody i ich podział, w drugiej o dorobek duchowy pokoleń, w trzeciej o władzę i jej...

Konstytucja bez Państwa

2011-04-04 05:57
  Co za bzdura – zakrzykną konstytucjonaliści! Bo oni mają taką właściwość, że jak już coś jest „zastane”, choćby złem przeniknięte, to najwyżej doskonalić można. Czymże jest Konstytucja? Zawiera ona zapis elementarnych, bazowych norm regulujących życie społeczne-publiczne, zawiera też...

Konstruktywne nieposłuszeństwo obywatelskie

2011-03-31 05:22
    Oto PREAMBUŁA KONSTYTUCJI RP w pełnym brzmieniu: PREAMBUŁA W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego...

Obywatelski projekt KONSTYTUCJI

Preambuła

2010-12-01 11:51
  1.       Preambuła: służba, poświęcenie, ideologie, religie,   Konstytucja niniejsza ustanawiana jest jako społeczna ugoda pomiędzy wszystkimi osobami i zbiorowościami, które mimo różnic między sobą oraz niezgodności interesów potwierdzają wybór Polski jako swojej Ojczyzny, postanawiają swoje racje partykularne podporządkować Racji Stanu i porządkowi prawnemu, w ramach którego będą suwerennie i na własną odpowiedzialność realizować swoje indywidualne i zbiorowe programy o znaczeniu publicznym. Naczelną zasadą postępowania w życiu publicznym jest poświęcenie się w służbie Krajowi i Społecznościom Polskę zamieszkującym, dedykowanie swojej energii,...

Prawa człowieka, obywatelstwo, swojszczyzna, demokracja

2010-12-01 11:54
  2.       Prawa człowieka, obywatelstwo, swojszczyzna, demokracja   Każdy uczestnik polskiej ugody społecznej ustanawiającej niniejszą Konstytucję jest Obywatelem. Obywatelstwo swoje człowiek deklaruje poprzez osobiste, przy dwóch pełnoletnich świadkach, oświadczenie w dowolnym języku ONZ-towskim przed organem administracji samorządowej lub państwowej, poparte własnoręcznym podpisem lub – w przypadkach szczególnych Obywatelstwo Polskie ma dwa wymiary formalne: a)      Swojszczyzna, czyli partnerska umowa jednostki lub zbiorowości z lokalnym Samorządem, w której Samorząd gwarantuje realizację obywatelskiego prawa do godnego i...

Rzeczpospolita

2010-12-01 11:57
  3.       Rzeczpospolita (nie republika, tylko wspólnota wspólnot, kulturowa, polityczna, gospodarcza, obywatelsko-samorządna), dziedzictwo słowiańskie, Polski Piastów i Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przetrwania pod zaborami, II Rzeczypospolitej, traumy II-wojennej, doświadczeń uczestnictwa w budowie europejskiego systemu radzieckiego

Substancja

2010-12-01 12:00
  4.       Substancja wspólnotowa, substancja polityczna, substancja kulturowa, ośrodki (PAN, Zachęta, Muzeum Narodowe, Wawel, Zamek Królewski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, starówki, lista nie dłuższa niż 44) – dostęp do dziedzictwa bezpłatny, młodzież w ramach systemu edukacyjnego, obowiązek bezwzględny chronienia ma właściciel, polski wkład w kulturę światową, polska pozycja w Europie Środkowej

Gospodarka i Stan Sredni

2010-12-01 12:01
  5.       Infragospodarka, Ultragospodarka, Paragospodarka, ordynacja sołtysowska, reżim państwowy, paragospodarka a Stan Średni

Samorządnosć, Spółdzielczosć, Obywatelstwo

2010-12-01 12:03
  6.       Samorządność, spółdzielczość, obywatelstwo   Organy Państwa i Samorządu oraz osoby pracujące na rzecz administracji państwowej i samorządowej nie mają prawa – pod żadnym pozorem – prowadzić wobec Obywateli jakiejkolwiek gry interesów, np. poprzez mylącą informację, zwlekanie z informacją, korespondencją, decyzjami, grożenie przemocą i przymusem oraz uciążliwościami i innymi niepożądanymi konsekwencjami

Ustrój, Porządek Prawny

2010-12-01 12:05
  7.       Ustrój, porządek prawny, nie istnieją racje wyższe zawieszające Konstytucję: umowy międzynarodowe, sojusze, bloki międzynarodowe, kataklizmy, Konstytucję zmieniamy, jeśli 2/3 samorządów dowolnego szczebla poniżej regionu wyrazi takie życzenie. Konstytucję zmienia Wielka Ława Sołtysowska

Państwo i Samorząd. Organy, Urzędy, Agendy, Urzędnicy, Funkcjonariusze

2010-12-01 12:07
  8.       Państwo a Samorząd, demarkacja kompetencji i odpowiedzialności, Służba Cywilna, tajemnica państwowa             Między pełnieniem funkcji państwowej i samorządowej musi upłynąć kadencja nie-wybieralna, z zakazem zatrudniania nomenklaturowego

Reżim państwowy

2010-12-01 12:16
9. Reżim państwowy    

Reżim Samorządowo-Obywatelski

2010-12-01 12:17
10. Reżim Samorządowo-Obywatelski    

Przedsiębiorczosć

2010-12-01 12:18
  11.       Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość obejmuje pięć podstawowych cnót obywatelskich: Innowacja, Inwestycja, Inwencja, Inspiracja, Inicjatywa. Innowacja Inspiracja Inwestycja Inwencja Inicjatywa

Nawa Porządku

2010-12-01 12:19
  12.       Nawa Porządku (wymiar sprawiedliwości, służby, armia, policja, organy kontroli, ombudsmani)

Media

2010-12-01 12:20
    13.       Media: zakaz utworów i obiektów nie stanowiących substancji, w których jest przewaga przesłania nad informacją, prawa autorskie wygasające Środki masowego przekazu (media) służą bezwzględnie upowszechnianiu informacji oraz wzajemnemu komunikowaniu się użytkowników i odbiorców medialnych. Do mediów zaliczamy: a)      Prasę (nośniki drukowane) publikowaną raz w tygodniu lub częściej b)      Tele-informatyczne i analogowe sieci audio (radio, radiowęzły); c)       Tele-informatyczne i analogowe sieci audio-wizyjne (telewizja); d)     ...

Hazard, rozrywki uzależniające

2010-12-01 12:21
  14.       Hazard i inne rozrywki uzależniające Obywatel ma pełne osobiste prawo korzystania z oferty hazardowej (loterie, zakłady, gry) i używek (alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki, środki dopingujące), itd. Osoby korzystające z tego prawa jednocześnie pozbawiają się prawa do bezpłatnego naprawiania skutków związanych z korzystania z tego prawa: opieki medycznej, minimalnego dochodu gwarantowanego, ochrony majątku osobistego, ochrony praw nabytych. Osoby, na skutek hazardu i używania używek niezdolne są do samodzielnego korzystania z praw obywatelskich – uznawane są za chore psychicznie, w stopniu określonym postępowaniem sądowym.

Przestępczosć

2010-12-01 12:23
    15.       Przestępczość Za przestępstwa osób pełnoletnich odpowiadają sami sprawcy. Za przestępstwa osób nieletnich odpowiadają solidarnie sprawcy, ich rodziny i wspólnota swojszczyźniana. Pełnoletniość w Polsce uzyskuje się w dniu 18-tych urodzin. Obowiązuje konstytucyjne prawo Obywatela do popełnienia błędu wobec prawa, nie więcej niż jednego błędu w stosunku do każdego z kodeksów: karnego, pracy, cywilnego. Powtórzenie błędu skutkuje pełną odpowiedzialnością również za wcześniejsze, wcześniej abolicjowane naruszenie prawa. Obywatel sam decyduje – o ile jest pełnoletni – o tym, które przestępstwo kwalifikuje jako swój błąd, przy czym ustawa...

Walory, majątek narodowy w ruchu

2010-12-01 12:24
  16.       Budżety i Fundusze, Bankowość i Ubezpieczenia, Zabezpieczenie Socjalne    

Zasięg działania Konstytucji

2010-12-01 12:27
  17.       Zasięg działania Konstytucji      

Tematy do dyskusji: KONSTYTUCJA OBYWATELSKA

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz