UGODA SPOŁECZNA. PROJEKT

 

Dziś Sierpień. TEN SIERPIEŃ!

 

 

Najpierw za Wikipedią, która pod hasłem Porozumienia Sierpniowe sygnuje cztery dokumenty. Były to (kolejno):

 

  • porozumienie w Szczecinie - 30 sierpnia 1980 r., sygnowane przez Mariana Jurczyka,
  • porozumienie w Gdańsku - 31 sierpnia 1980 r., sygnowane przez Lecha Wałęsę (słynnym, wielkim długopisem),
  • porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju - 3 września 1980 r., sygnowane przez Jarosława Sienkiewicza (a z ramienia PZPR przez Aleksandra Kopcia},
  • porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza) - 11 września 1980 r.

(zajrzyj też do Encyklopedii Solidarności)

 

W pierwszym punkcie porozumień gdańskich stwierdzano, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ Solidarność.

 

W dalszej części rząd zobowiązał się m.in. do wniesienia do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury. Władze zobowiązały się do ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i 1976 r. W kwestii gospodarczej władze zobowiązały się do opublikowania podstawowych założeń reformy i umożliwienia nad nią publicznej dyskusji. Reforma miała opierać się na zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i udziale samorządu robotniczego w zarządzaniu.

 

A oto oryginalne teksty protokołów, składających się na Porozumienia:

 

Zobacz:
Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Szczecinie
Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Gdańsku
Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Jastrzębiu-Zdroju
21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

 

Z całego tego galimatiasu wyszło wiele huku, ale położenie strony „oddolnej” radykalnie się w ciągu ostatnich 30 lat Festiwalu Solidarności, Stanu Wiadomego, Transformacji i Modernizacji – pogorszyło. Sama zaś „Solidarność” symbolicznie powiesiła się wczoraj, 30 sierpnia 2010 roku.

 

Dlatego proponuje się krótką, ale korzystającą z 30 lat doświadczeń Ugodę Sierpniową, oto jej treść, gorąca, do dyskusji.

 

 

UGODA SPOŁECZNA

 

31 sierpnia 2010 roku

 

Niniejszą Ugodę zawierają przedstawiciele Administracji Państwowej i Samorządowej (terytorialnej) z jednej strony oraz przedstawiciele Pracobiorców i Mieszkańców z drugiej strony. Strony uznają siebie wzajemnie za równorzędnych partnerów Ugody i nie zamierzają się wzajemnie ani dyskryminować, ani ignorować w każdym znaczeniu tych słów.

 

Strony Ugody zobowiązują się uwzględnić niniejszym interes Wykluczonych, szczególnie Bezrobotnych i Bezdomnych, którzy z powodów społecznych, a niekiedy „technicznych”, nie mogą stać się sygnatariuszami niniejszej Ugody.

 

Mając do wyboru zawrzeć Porozumienie, Umowę albo Ugodę, strony świadomie wybierają formułę Ugody, rozumiejąc, że ich rzeczywiste strategiczne interesy, szczególnie na linii Obywatel-Państwo są sprzeczne, niezależnie od deklaracji.

 

Jako ideową inspirację niniejszej Ugody strony przyjmują koncept Samorządnej Rzeczpospolitej, wypracowany przez ruch Solidarności.

 

Platformą wszelkich przyszłych rozwiązań ustrojowych oraz bieżących działań w sferze publicznym – strony ogłaszają najszerzej rozumianą ideę Samorządności.

 

Strony zgodnie wychodzą z założenia, że praktyka zarówno realnego socjalizmu oraz praktyka realnego kapitalizmu, stosowane w dziedzinie gospodarczej, społeczno-politycznej i kulturalno-edukacyjnej (w tym medialnej) w ostatnich dziesięcioleciach – nie zasługują na kontynuację.

 

Strony potwierdzają nadrzędność Konstytucji nad wszelkimi innymi źródłami prawa w Polsce, dla umocnienia tej pozycji Ustawy Zasadniczej strony ustanawiają instytucję Powództwa Konstytucyjnego dostępną powszechnie, dla każdego.

 

Strony potwierdzają, że Państwo ma przyrodzoną rolę służebną wobec Ludu, jednocześnie zaznaczają, że ich wzajemne obcowanie powinno być oparte na Partnerstwie Społecznym, nazywanym również Umową Społeczną albo Racją Stanu. Wszelkie „techniczno-administracyjne” rozwiązania Państwa powinny być dosłownie, wprost podporządkowane służebności wobec Ludu. W docelowym modelu ustrojowym Obywatel, Państwo i Samorząd są dla siebie i wobec siebie równorzędni.

 

Dla skutecznej realizacji Partnerstwa Społecznego Lud będzie legitymizował obierane przez siebie organy państwowe i samorządowe (przede wszystkim terytorialne) poprzez Dyktat Budżetowy. Budżety będą gwarancją stosunków powierniczych, właściwe obrazujących relacje między Obywatelem a Administracją.

 

Mając na uwadze odwieczną tendencję do samo-powielania się Administracji, jej rozrostu i potężniejących kosztów, a także jej skłonność do biurokratyzmu – strony ustanawiają zasadę, że wszelkie zautomatyzowane czynności administracyjne staną się domeną powszechnie dostępnych Rejestrów, a tylko sprawy wymagające rzeczywistych, nie rutynowych procesów decyzyjnych pozostaną w gestii ograniczonej do minimum Administracji.

 

Strony uwzględniają cywilizacyjne i polityczne realia współczesnego świata, pozostawiając – na ściśle określonych warunkach – obszar Sił Specjalnych jako domenę Państwa.

 

Strony deklarują współpracę na rzecz wdrożenia Nowych 21 Postulatów nie później jak w ciągu 21 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej Ugody.

 

Jako dodatkowy gwarant rozwoju Demokracji w Polsce – strony ustanawiają tzw. czynnik społeczny kontrolujący funkcjonowanie Administracji, w postaci Wielkiego Arbitrażu.

 

Kuratorem niniejszej Ugody, depozytariuszem zawartych w niej wartości, strony ustanawiają Wielką Radę Sołtysowską (patrz: Nowych 21 Postulatów) , która jest mandatariuszem idei Samorządności oraz społecznych oczekiwań ustrojowych.

 

Zdając sobie sprawę z niewystarczającej świadomości obywatelskiej mogącej skutkować odesłaniem niniejszej Ugody do dziedziny Utopii – strony postanawiają uruchomić – pozbawiony marketingu, manipulacji, socjotechnik, propagandy i wszelkiej „inżynierii społecznej” - Wielki Projekt Edukacji Obywatelskiej, obejmujący wszystkich mieszkańców Polski.

 

Dla upamiętnienia Porozumień Sierpniowych – strony ogłaszają niniejszą Ugodę jako Ugodę Sierpniową.

 

 

NOWE 21 POSTULATÓW

Wzywam do zmiany obowiązującego porządku konstytucyjnego

2010-08-17 11:47
  Kraj o nazwie Polska jest moją Ojczyzną, a poznawszy kawał świata wciąż bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że nie ma bardziej serdecznego i ukochanego zakątka na Ziemi. Ludność tej najwspanialszej krainy, Polski, złożona w przeważającej masie z Polaków, ale też z Litwinów, Rosjan, Niemców, Białorusinów, Ukraińców, Żydów, Romów, Czechów, Kaszubów, Ślązaków, Łemków i jeszcze innych, przybyszów nawet z dalekich stron – to moi bracia i współmieszkańcy, których darzę uczuciem...

(ustrojowy postulat 1) Żądamy bezwzględnej ochrony godności ludzkiej, prawa do bezpieczeństwa osobistego

2010-08-17 12:35
  Spośród wielu rozważanych wyznaczników ucywilizowania wymienia się Godność Ludzką oraz prawo do Bezpieczeństwa Osobistego. Obie wartości są ze sobą ściśle powiązane.   Człowiek, który porusza się po świecie, pokonuje swoją codzienność wciąż od nowa – powinien być choć na tyle „rozpieszczony” przez Cywilizację, aby nie rozglądać się wokół siebie w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie go czekają od Natury i od Ludzi.   Z większości niebezpieczeństw...

(ustrojowy postulat 2) Żądamy niezbywalnego prawa do zatrudnienia

2010-08-17 12:41
  Bezrobocie jest hańbą dla każdej gospodarki. Bezrobotny łatwo uchodzi w świat nielegalny, demoralizuje się, gubi człowieczeństwo, obciąża ekonomicznie bliskich i społeczeństwo, jest skłonny do czynienia szkody, jest łatwo werbowany do obszarów patologicznych, traci zaufanie do swojego kraju i traci zaufanie kraju do siebie, a przede wszystkim nie wkłada swojego udziału do społecznej puli dobrobytu.   Urzędowe i pozarządowe programy walki z bezrobociem nie mają żadnego – powtarzam:...

(ustrojowy postulat 3) Żądamy bezwzględnego prawa do mieszkania

2010-08-17 12:43
  Nie ma takiego zwierzęcia i rośliny, które nie miałoby mieszkania, zakotwiczenia! Nawet ryby (niektóre) – paradoksalnie – znajdują dom w taki sposób, że grupują się w ławice. A jeśli są – to jest to oznaką patologii o prowadzi w prostej linii do upadku, zejścia śmiertelnego.   Pośród całej fauny i flory jedynie u Człowieka występuje masowa bezdomność, w dodatku poddana dwóm zabiegom społecznym: przyzwolenie na bezdomność oraz wykorzystywanie cudzej bezdomności.   Każdy dom...

(ustrojowy postulat 4) Żądamy powszechnego minimum budżetowego

2010-08-17 12:46
  Sformułowałem już bardzo dawno swoją autorską wersję Minimalnego Dochodu Gwarantowanego, z którym – bodajże – jako pierwsza wystąpiła wiele lat temu Nowa Lewica P. Ikonowicza.   Moja wersja zakłada, że każdy człowiek powinien dysponować niezbywalnym prawem do godnego minimum życiowego, aby nie chodził głodny i bosy, aby nie spał „nigdzie”, aby nie był zmuszony do przekraczania w złą stronę progu przyzwoitości dla zaspokojenia instynktu życia.   Nie chodzi zatem o...

(ustrojowy postulat 5) Żądamy nienaruszalności i zabezpieczenia dorobku człowieka

2010-08-17 12:49
  Człowiek przez całe życie tworzy dobra, wartości i możliwości. Niektóre owoce tej twórczości przybierają postać ekonomiczną, czyli są zobiektywizowanymi elementami majątku materialnego i niematerialnego.   Ktoś „dorobił” się mieszkania, ktoś inny napisał książkę czy utwór muzyczny, jeszcze ktoś inny skompletował zbiór autografów albo kolekcję artystyczną, ktoś dysponuje autorytetem w środowisku ponad inne autorytety, a jeszcze ktoś inny opatentował (wynalazł) jakieś urządzenie czy...

(ustrojowy postulat 6) Żądamy gwarancji i zarazem prawa do pokoju

2010-08-17 12:52
  Pragnienie, umiłowanie Pokoju jest w Polsce i dla Polaków czymś szczególnym. Niezależnie od historycznych okresów i zdarzeń, w których inicjowaliśmy agresję, postulat Pokoju nigdy u nas nie był skażony pustosłowiem.   Pojęcie Wojny oraz Pokoju w ciągu ostatnich kilku pokoleń uległo na świecie jakościowemu przewartościowaniu. Dziś wojna nie oznacza tak dosłownie „pójścia w szranki”, raczej jest rzeczywistym „przedłużeniem dyplomacji”, jak chciał Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz...

(ustrojowy postulat 7) Żądamy bezwzględnego zniesienia wyzysku

2010-08-17 12:57
  Wyzysk – to najpodlejszy ze stosunków społecznych obecnych w Gospodarce. Wyzysk rozumiem jako korzystanie z owoców cudzych starań oraz przejęcie nieuprawnione świadomym i partnerskim zezwoleniem strony wykorzystywanej. Jest też – ogólniej – wyzyskiem naruszenie cudzych dóbr, wartości i możliwości na korzyść naruszającego względem pokrzywdzonego   Przyjęło się uważać, że wyzysk oznacza ucisk ekonomiczny, szerzenie nędzy poprzez nieopłacanie cudzego trudu. W obiegowej opinii o...

(ustrojowy postulat 8) Żądamy zakazu korzystania z „zepsutego owocu”

2010-08-17 12:59
  Żeby wyjaśnić o co chodzi, odwołam się do przypadku mojej „ulubionej” Ameryki. Stany Zjednoczone powstały na gruzach mikro-cywilizacji zastanych przez „pionierów” na kontynencie północno-amerykańskim. Ogrom zbrodni dokonanych wówczas na tzw. Indianach oraz na ekosystemach nie budzi – zdaje się – niczyich wątpliwości. Dzisiejsze ochłapy rekompensacyjne nie załatwiają niczego: Indianie nadal są „gośćmi dziesiątego sortu” w kraju przodków. Nie jest usprawiedliwieniem „kaganek postępu”...

(ustrojowy postulat 9) Żądamy konstytucyjnej ochrony słabszego w sporach

2010-08-17 13:01
  Życie publiczne, zwłaszcza w warunkach dużej liczby osób i podmiotów, z którymi przychodzi nam obcować, a także w warunkach, kiedy jesteśmy trybami w rozmaitych mechanizmach systemowych, nieuchronnie prowadzi do wyzysku i do sporów.   Tzw. public-culture sprowadza się do kilka prawd, które „powinniśmy” opanować, jeśli chcemy przejść przez życie w miarę łatwo i bez zakrętów. Do tych domorosłych, ale opartych na wspólnym doświadczeniu prawd, zaliczamy takie jak „głową muru nie...

(ustrojowy postulat 10) Żądamy uspołecznienia praw własności

2010-08-17 13:02
  Prawa własności są w Polsce rozbudowane, ale ich działanie jest niesprawiedliwe. Ich działanie powinno być tak uregulowane, aby w jednych przypadkach „umacniały” się one, w innych zaś – „słabły”.   Dla wyjaśnienia – dwa przykłady.   Umacnianie praw własności. Jeśli ktoś (osoba lub podmiot) wypełniają obowiązki właścicielskie wobec jakiegoś majątku (remontują, odnawiają, strzegą, używają z korzyścią właścicielską) – to nabywają praw współwłasności proporcjonalnie do upływu...

(ustrojowy postulat 11) Żądamy bezwzględnego zakazu spekulacji

2010-08-17 13:05
  Spekulacja jest największą z wyobrażalnych patologii życia gospodarczego, dorównującą w szkodliwości wyzyskowi, zresztą na wyzysku jest oparta.   Według rozmaitych encyklopedii spekulacja to dążenie do osiągania zysku z transakcji kupna–sprzedaży zgodnie z zasadą: kupić tanio, sprzedać drogo – może występować zarówno na rynku dóbr i usług, jak i na rynku kapitałowym, albo rodzaj transakcji kupna-sprzedaży, której celem jest osiągnięcie dochodu przez wykorzystanie przewidywanych...

(ustrojowy postulat 12) Żądamy politycznej dyskwalifikacji osób niegodnych i nieprawych

2010-08-17 13:07
  W Polsce – w obyczajowości życia publicznego, tym bardziej w polskiej Konstytucji – nie istnieje żadna zasada dyskwalifikacji politycznej. Polityk jest sobiepanem, ale jest gorzej: wielu urzędników i funkcjonariuszy pełniących zupełnie niepolityczne funkcje „upolitycznia się” (np. poprzez upartyjnienie) i w ten sposób pozyskuje dobro w postaci politycznej nieodpowiedzialności, pokrywającej urzędniczą i funkcyjną odpowiedzialność, „unieważniającą” tę odpowiedzialność.   Tzw. „klasa...

(ustrojowy postulat 13) Żądamy rzetelnego rozliczania z obietnic wyborczych

2010-08-17 13:11
  W Konstytucji powinno się zapisem ustanowić Rejestr Programów Wyborczych. Znaleźć się w nim powinny – saute, nieredagowane – obietnice i deklaracje wyborcze osób i ugrupowań.   Zajmę się przez chwilę stroną techniczną. RPW byłaby indykatywną (wciąż odnawianą, kroczącą) bazą danych, w której sprawne byłyby trzy kryteria wyszukiwania: deklaracja (merytoryczna obietnica), źródło (kto deklarował) oraz termin (kiedy, w jakich okolicznościach obietnica została złożona). Pozostałe kryteria...

(ustrojowy postulat 14) Żądamy wdrożenia zadaniowych struktur państwowych

2010-08-17 13:13
  Państwo od zawsze kojarzy się z „twardością” i petryfikacją. Tzw. Prawo Parkinsona powiada, że - Wykonywanie zadań wydłuża się, wypełniając cały czas pracy. (oryg. ang. Work expands as to fill the time available for its completion). Autor - Cyril Northcote Parkinson. Prawo to odnosi się do organizacji formalnych typu biurokratycznego. Oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie. W wersji...

(ustrojowy postulat 15) Żądamy okresowej legitymizacji elementów Państwa

2010-08-17 13:16
  Na Państwo – w sensie organizacyjno-technicznym – składają się:   Urzędy Organy Agendy Fundusze Służby Urzędnicy Funkcjonariusze Plenipotenci Itd., itp.   Każdy z tych elementów „wyposażony” jest w statut (zakres uprawnień i obowiązków) oraz listę zadań do wykonania. Spośród zadań niektóre są powtarzalne/stałe, inne są zadaniami w formule ad hoc albo temporary.   W kraju są dziesiątki tysięcy Sołtysów – albo więcej. Każdy z Sołtysów...

(ustrojowy postulat 16) Żądamy niezbywalnego prawa do świętego spokoju

2010-08-17 13:19
  Kiedy świat zaludniały mikro-społeczności, później nazwane hordami pierwotnymi – wtedy wszyscy o wszystkich wiedzieli mniej-więcej wszystko. Socjologowie nazwali to – po wielu wiekach – „bezpośrednią kontrolą społeczną”.   Dziś żyjemy w świecie zaludnianym przez sieci, struktury i systemy. Sama informacja o nich (spis obiektów sieci, podział kompetencji w strukturze, projekt techniczny systemu) – to już jest niezła baza danych.   Nie to jest jednak kłopotem. Owe sieci,...

(ustrojowy postulat 17) Żądamy humanitarnego systemu penitencjarnego

2010-08-17 13:21
  System penitencjarny kojarzony jest w Polsce przede wszystkim z więzieniami, aresztami, poprawczakami i podobnymi ośrodkami, ewentualnie z aresztem domowym. Ostatnio z „obrożami elektronicznymi”. Oraz z całym nawisem prawno-proceduralnym regulującym karę pozbawienia wolności.   System penitencjarny nie służy niczemu dobremu – i nigdy nie służył. Warto tu posiłkować się opiniami ludzi poważnych: Thomas Mathiesen twierdzi, że więzienie nigdy rzeczywistej zdolności resocjalizacyjnej...

(ustrojowy postulat 18) Żądamy bezwzględnej dyskwalifikacji zbrodniczych patologii

2010-08-17 13:24
  Jest kilka plag ludzkości, które w czasach, kiedy wszyscy uważamy się za ucywilizowanych, są nie do zniesienia.   Do najgroźniejszych patologii zaliczyć trzeba przede wszystkim uzależnienia: alkohol, tytoń, narkotyki i inne używki, pornografia, prostytucja, hazard. Do tego dochodzi patologia związana z rodzącym napięcia i stresy brakiem poczucia bezpieczeństwa oraz dwie zbrodnie przeciw człowiekowi: nastawanie na jego życie i zdrowie oraz powodowanie cudzej nędzy.   Powyższy...

(ustrojowy postulat 19) Żądamy urzeczywistnienia społecznej gospodarki rynkowej

2010-08-17 13:30
  Pojęcie społecznej gospodarki rynkowej ma swoją konkretną treść, pierwotnie obecną w powojennej niemieckiej koncepcji Ordoliberalizmu, a potem w rozmaitych wariantach gospodarki kapitalistycznej pozostającej w taktycznym ukłonie wobec tzw. wrażliwości społecznej, np. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii.   Bywa – na przykład w Polsce – że społeczna gospodarka rynkowa jest kojarzona z jakąś formą gospodarki uspołecznionej, ale nie poprzez własnościowe czy decyzyjne upodmiotowienie...

(ustrojowy postulat 20) Żądamy niezbywalnej instytucji Swojszczyzny

2010-08-17 13:33
  Jedna z nielicznych okoliczności, jaką może i powinna Wielka Społeczność, za pośrednictwem Państwa, bezwzględnie wymuszać na Obywatelu – to przynależność do wspólnoty sąsiedzkiej. Bez takiej przynależności człowiek prędzej czy później zostaje osierocony przez Środowisko, zatem jego proces asymilacji społecznej zostaje zahamowany, przerwany, a nawet cofa się.   Skoro istnieje obowiązek uczestnictwa w dobrodziejstwach oświaty, skoro istnieje obowiązek dbałości o minimum zdrowotne (np....

(ustrojowy postulat 21) Żądamy Ordynacji Sołtysowskiej

2010-08-17 13:35
  Polska jest rządzona na mocy porządku konstytucyjnego, który przewiduje znaczącą przewagę (dominację) Parlamentu i Władzy Wykonawczej nad samorządnymi wspólnotami sąsiedzkimi, lokalnymi, regionalnymi.   Istotą tej dominacji jest – zabezpieczony zapisami konstytucyjnymi – zupełny brak odpowiedzialności parlamentarzystów przed wyborcami, a także szereg zabezpieczeń tychże parlamentarzystów przed naruszeniem ich dóbr nawet wtedy, kiedy okazują się pod jakimś względem „gorszej próby”...

Niepasujące puzzle

2011-09-23 17:51
Jest wielka różnica pomiędzy dwiema „szkołami” tworzenia prawa:   1.       Szkoła okazyjna to taka, która reaguje na zapotrzebowanie jakiegoś lobby albo na nieoczekiwane zdarzenia: po fali strajków kleci się ustawę o jakimś prawie pracowniczym, po serii katastrof budowlanych uruchamia się restrykcyjne przepisy prawa budowlanego, itd., itp.; 2.       Szkoła systemowa to taka, która u podstaw ma ustrojowe pryncypia i przebudowuje...

Będzie dobrze, niech mi pani wierzy!

2011-09-24 07:20
  Zdziwiłbym się, gdyby znalazł się ktoś, kto nie przeżył wkręcania w dziwne pętelki z użyciem tytułowego zaklęcia. Ktoś komuś coś oferuje:   a)     Przykleił na słupie, że naprawia telewizory; b)     Na bankiecie zaoferował się jako załatwiacz działek budowlanych; c)      Prowadzi kancelarię adwokacką: wybroni naszego gagatka; d)     Pożycza od nas pieniądze, odda z...

Legislacyjna reguła 100

2012-02-24 05:50
  Nieznajomość prawa szkodzi – z niekłamaną satysfakcją powtarzają prokuratorzy i policjanci osobom, przyłapanym na tym, że coś tam przekraczają, choć nawet o tym nie wiedzą.   Ignorantia iuris nocet – to jedna z podstawowych zasad prawa, wywodząca się z prawa rzymskiego, pokrewna do Ignorantia legis non excusat. Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą...